top of page

Algemene voorwaarden

 • In geval van verhindering of ziekte belt u 24 uur van tevoren af. Anders wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht. 

 • Aan het eind van iedere traject krijgt u de rekening toegestuurd. Deze dient u binnen 14 dagen te betalen.

 • Begeleiding vindt plaats in overleg met u en/of school.

 • Tijdens de schoolvakanties zal er geen begeleiding plaatsvinden, tenzij in onderling overleg anders afgesproken. 

 • De tarieven van ‘Leer veerkrachtig’ zijn vrijgesteld van BTW. Mocht hierin door de belastingdienst een wijziging plaatsvinden, dan zal de BTW worden doorberekend aan de cliënt, nadat deze hiervan in kennis is gesteld. 

 • ‘Leer veerkrachtig’ is gerechtigd haar tarieven eenmaal per jaar marktconform te verhogen. Een dergelijke verhoging wordt uiterlijk voor het einde van het kalenderjaar aan de cliënt schriftelijk medegedeeld en zal gelden met ingang van het nieuwe kalenderjaar. 

 • ‘Leer veerkrachtig’ is verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar uit hoofde van haar beroepsuitoefening ter kennis komt in verband met het onderzoek en de begeleiding van de cliënt.

 • De ouders/verzorgers van de cliënt geven (na onderling overleg) toestemming aan ‘Leer veerkrachtig’ om informatie uit te wisselen met medewerkers van de onderwijsinstelling waar de cliënt onderwijs volgt, voor zover dit naar de beoordeling van ‘Leer veerkrachtig’ nodig is voor het onderzoek en de begeleiding van de cliënt. 

 • Persoonsgegevens worden gedurende vijf jaren na beëindiging van de overeenkomst zorgvuldig bewaard en zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van ‘Leer veerkrachtig’. 

 • Met deze overeenkomst gaat ‘Leer veerkrachtig’ een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting aan, dat wil zeggen dat ‘Leer veerkrachtig’ geen resultaat kan garanderen. 

 • De overeenkomst eindigt nadat aan de voorwaarden van de overeenkomst is voldaan, de laatste afspraak voor individuele begeleiding of onderzoek heeft plaatsgevonden en de kosten volledig zijn voldaan. 

bottom of page